logo

تست جوش

 مبحث تست جوش  از مهمترین مباحث موجود در زمینه ساختمان سازی می باشد.عدم اگاهی از اجرای صحیح تست جوش  در اتصالات میتواند عامل ضعف سازه اجرا شده به حساب آید.بنابراین استفاده از افراد مجرب و کاردان در زمینه جوشکاری های ساده و پیشرفته می تواند باعث بوجود امدن خسارات کمتری در مواقع حادثه شود. در نتیجه انجام دادن تستهای مختلف بر روی تست جوش  در ساختمانها به ویژه در سازه های با اهمیت می تواند امنیت سازه موجود را بالاتر ببرد.و باعث وجود ویژگی برتر آن سازه باشد.

ما در این بخش می خواهیم  انواع تست جوش  موجود روی جوش را توضیح دهیم .البته در این متن ، انواع تست جوش غیر مخرب توضیح داده می شود. در یادداشتهای بعد، تست جوش  مخرب و بسته به تقاضا ، موارد موجود در جوش ها توضیح داده خواهد شد.امیدوارم در این مطالب پیوسته آنچه را که شما جویای آن هستید پیدا کنید.نظرات شما نسبت به این مطالب باعث دلگرمی ما در ادامه دادن این دسته از مطالب خواهد بود. باتشکر

انواع تست جوش

1- تست جوش  غیر مخرب (NDT)

تست جوش  غیر مخرب به 4 گروه تقسیم بندی می شوند:

1- تست جوش بازرسی چشمی(VT)

2-تست جوش  مایعات نافذ (PT)

3-تست جوش مغناطیسی (MT)

4- تست جوش آلتراسونیک (UT)

2- تست جوش  مخرب  (DT)

تست جوش  مخرب به 4 گروه تقسیم بندی می شوند:

1- تست جوش  خمش

2- تست جوش کشش

3- تست جوش  ضربه

4- تست جوش  شکست

- تست جوش غیر مخرب (Non Destructive Test)

هدف از انجام این تست جوش  شرح دادن عیوب واقع در جوش و منطقه متاثر از حرارت  می باشد.

روشی ست برای تایید صحت جوش این نوعتست جوش  به چند گروه تقسیم می شود که شامل رادیو گرافی RT  - امواج فراصوتی UT- ذرات مغناطیسیMT ،مایعات نافذ می باشد.

1- بازرسی چشمی (Visual Test)

اهداف :

پیدا کردن عیوب قابل رویت در سطح جوش و سطح فلز پایه شامل :

·         تخلخل (PROSITY) ذوب ناقص در سطح فلز پایه و فلز جوش (L.O.F).

·         زیر برش (UNDERCUT) .

·         پرنشدگی (UNDERFIL) .

·         سررفتگی جوش (OVER LOP) .

·         سرباره محبوس (SLAG INCLUSION) .

·         تحدب و تقعر (CONCAVITG AND XONVEXITV).

·         اثر جوش (ARC STRICK).

·         حرفه های جوش (SPOTER).

·         در صورت دسترسی به پشت جوش عدم نفوذ کافی (L.O.P) و انواع ترکها (CRACK).

2- تست جوش  مایعات نافذ (Pain Test)

هدف :   پیدا کردن عیوب سطحی تست جوش  و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z)

روش کار:

 ابتدا سطح مورد بازرسی تست جوش  را بوسیله برس سیمی تمیز می نمائیم. در این مرحله از تمیزکاری می بایست کلیه مواد اضافی جوش از قبیل گل جوش  جرقه ها و سرباره محبوس به صورت کامل از سطح فلز جوش و فلز پایه زدوده شده و سطح فلز جوش کاملا نمایان گردد.

سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاک می نمائیم. 

  مرحله دوم تست جوش  : در این مرحله بوسیله یک مایع با نفوذ زیاد (PENETRANT) تمامی سطح جوش را به صورت کامل  پوشش می دهیم.

پس از گذشت  20- 15  دقیقه به وسیله تمیز کننده شیمیائی با آب (بسته به نوع  PENETRANT) آنرا بطور کامل از روی فلز جوش پاک می نمائیم .عمل پاک کردن باید به گونه ایصورت گیرد که هیچگونه آثاری از رنگ برروی فلز جوش وفلز پایه مشاهده نگردددر صورت نیاز می توان این عمل تست جوش  را دو یا چند مرحله انجام داد.

 مرحله سوم تست جوش : در این مرحله با استفاده از مایع ظهور (DEVVEOPER) روی سطح فلز جوش و اطراف انرا بصورتکامل می پوشانیم.این ماده به دلیل خاصیت و رنگ خود عیوب جوش از قبیل ترکها ، تخلخلها و سرباره محبوس را برای بازرس قابل مشاهده می نماید.

3-تست جوش  مغناطیسی (Magnetic Test)

اهداف :پیدا کردن عیوب سطحی جوش و منطقه متاثر از حرارت (H.A.Z)   و عیوب زیر سطحی شامل ترکها (CRACK) و سوراخهای کرمی راه نیافته به سطح جوش و در نزدیکی سطح (WORM HOLS).

روش کار:

·         ابتدا سطح مورد بازرسی را به وسیله بری سیمی تمیز نمائید.

·         سپس با استفاده از تمیز کننده شیمیائی سایر مواد موجود در سطح جوش را به صورت کامل پاک نمائید.

·         مرحله دوم تست جوش : در این سطح فلز جوش و اطراف انرا با یک رنگ سفید به صورت کامل می پوشانیم(CONTRAST

·          PAINT WHITE)

·         مرحله سوم تست جوش  : در این مرحله بوسیله تولید میدان مغناطیسی (YOK) را طوری در دو طرف فلز جوش قرار می دهیم میدان مغناطیسی حاصل از آن بصورت عمود یا موازی سطح جوش قرار گیرد.

در حالت عمود عیوب یا ترکهای طولی و در حالت موازی عیوب یا ترکهای عرضی قابل رویت است عیوب طولی و عیوب عرضی با توجه به پروسه جوشکاری و شرایط فیزیکی آن در فلز پایه و فلز جوش قابل تولید می باشد.

·         مرحله چهارم  تست جوش : در این مرحله ابتدا میدان مغناطیسی را برقرار کرده سپس با ذرات آهن بسیار ریزترجیحاّ مخلوط در مایع (سوسپانسیون) سطوح قرار گرفته در میدان  مغناطیسی را آغشته می کنیم.

به دلیل شکست میدان در مواضع معیوب در آن مناطق میدان تقویت شود و ذرلت آهن به سمت آن منطقه جنب می گردند و بصورت یک نقطه یا خط تیره قابل رویت می باشند.

4- تست جوش  آلتراسونیک (Ultrasonic Test)

هدف :پیدا کردن عیوب زیر سطحی و در عمق فاز پایه و فلز جوش.

روش کار:

·         ابتدا سطح مورد بازرسی را بوسیله برس سیمی تمیز می نمائیم.

·         مرحله دوم  تست جوش : کالیبره نمودن دستگاه که با استفاده از دستگاه که با استفاده از بلوک مرجع انجام می گردد.

·         مرحله سوم تست جوش : در این مرحله با استفاده از تمیز کننده شیمیایی مواد موجود در سطح جوش را پاک می نمائیم.سپس عمل تست شامل جاروب کردن سطوح جوش و اطراف ان بوسیله پر آب آلتراسونیک را انجام می دهیم.

اصول کار در این روش شکست و بازتابش امواج فراصوتی در اثر برخورد با ماده خارجی و یا ناخالصی در سطح فلز جوش وفلز پایه که بصورت علائمی در روی دستگاه (CRT) قابل رویت می گردند می باشد.